Skip to the content

Persondatapolitik

Persondatapolitik for www.tarp.dk

Generelt:
I denne politik kan du bl.a. læse om, hvilke typer personoplysninger vi behandler, hvorfor vi indsamler oplysninger, hvad vi bruger dem til, hvordan vi passer på oplysningerne, hvor længe vi opbevarer dem og hvilke rettigheder du har.
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte POUL TARP A/S

Kategorier af personoplysninger:
POUL TARP A/S indsamler IKKE personoplysninger som fx cpr-numre på hjemmesiden, men benytter Google Analytics der via cookies indsamler IP-adresser, type af browser, søgetermer, netværkslokation mv.

Formål:
POUL TARP A/S indsamler kun nødvendige oplysninger til saglige formål.
De primære formål er:
- Hjemmeside optimering
- Undersøgelse af hvilke type produkter, der har besøgenes interesse.

Retsgrundlag:
Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af et eller flere af nedenstående retsgrundlag afhængig af hvilke oplysninger, der behandles:
- Drift af virksomheden
- Overholdelse af en retlig forpligtelse, der påhviler POUL TARP A/S

Hvor stammer oplysningerne fra:
Vi indsamler oplysningerne fra flere forskellige kilder. De primære kilder er:
- Den registrerede person selv
- Den registreredes computer

Modtagere af personoplysningerne:
Som udgangspunkt behandles oplysningerne internt i POUL TARP A/S. I forbindelse med drift af virksomheden videregives oplysninger dog til forskellige modtagere.
Modtagerne afhænger af hvilke oplysninger, der er tale om. Vi videregiver alene dine oplysninger til de modtagere, som er nødvendige, og vi videregiver kun de oplysninger, som er påkrævet i den konkrete sammenhæng.
Typiske modtagere er:
- Rådgiver i forbindelse med analyse af besøgsdata

Overførsel til modtagere i tredjelande:
POUL TARP A/S overfører ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande udenfor EU/EØS.

Overførsel til modtagere i tredjelande:
POUL TARP A/S har fastsat retningslinjer for, hvornår personoplysninger slettes. Opbevaringsperioden afhænger af oplysningerne og formålet med behandling. Oplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt i forhold til formålet.

Vi beskytter dine personoplysninger:
POUL TARP A/S beskytter dine personoplysninger. Vi har en række fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer behandlingen af dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a. at vi anvender adgangskontrol, adgangskoder, firewalls, antivirus, sikker mail/kryptering, løbende back up mv.
POUL TARP A/S’ medarbejdere er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles, og der er vedtaget interne retningslinjer i tilfælde af brud på datasikkerheden.

Mistanke om databrud
Hvis en behandler af oplysninger opdager eller får mistanke om databrud. Så skal behandleren straks kontakte firmaets IT-sikkerhedsansvarlige (IT-chefen). Som så vil være den professionelle i den videre behandling.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt til at få en række yderligere oplysninger i forbindelse med indsigten. Vi gør opmærksom på, at indsigtsretten kan være begrænset af afgørende hensyn til private interesser, herunder tavshedspligt i forbindelse med juridisk rådgivning, jf. databeskyttelsesloven §22, stk. 1.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Dato for seneste gennemgang/vedtagelse: 09.07.2024


v/ Anders Tarp
Direktør, POUL TARP A/S

.